PRIVACY POLICY

Ενημέρωση Χρηστών σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Άρθρ.13 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR)

Αξιότιμε Χρήστη,

Η Edilkamin Spa σέβεται και πιστεύει στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ως θεμελιώδης αρχή της εκτελούμενης δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, βάσει του άρθρ.13 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), υποχρεούμαστε να σας παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να σας βοηθήσει να προστατεύσετε τα προσωπικά δεδομένα που προτίθεστε να μας παρέχετε, καθώς και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο αυτά χρησιμοποιούνται.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Υπεύθυνος της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και, επομένως, αυτός που λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους τρόπους και τους σκοπούς της επεξεργασίας είναι η: Edilkamin S.p.a. Τηλέφωνο 02/937621 Πιστοποιημένο e-mail pec@pec.edilkamin.com

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ.: όνομα, επώνυμα, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός Φ.Π.Α., κατοικία ή διεύθυνση έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πιστοποιημένη υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικοί αριθμοί, κτλ.) θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Edilkamin Spa (Υπεύθυνος της επεξεργασίας) κατόπιν συγκατάθεσής σας (άρθρο 7, GDPR), για τους εξής σκοπούς:
• διασφάλιση της ασφαλούς πλοήγησης στον Ιστότοπο της Edilkamin Spa και της βελτίωσης της εμπειρίας πλοήγησης,
• εκπλήρωση και εκτέλεση των Γενικών Όρων της Σύμβασης που αποδεχτήκατε κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο μέσω εφαρμογής: εκχώρηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, δυνατότητα πρόσβασης στον προσωπικό σας λογαριασμό, καθώς και αποδοχή πρόσβασης στα εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση και να αποκτούν δεδομένα από το προϊόν που αγοράσατε.
• δυνατότητα καταχώρησης του προϊόντος σας Edilkamin και ενδεχομένως αξιοποίηση των πιθανών πρόσθετων εγγυήσεων,
• παρακολούθηση εξ αποστάσεως του αιτήματός για λήψη υποστήριξης σχετικά με τη λειτουργία, τη χρήση και τη συντήρηση του προϊόντος Edilkamin που αγοράσατε ή απάντηση στα ερωτήματά σας σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας,
• δραστηριότητες μάρκετινγκ: σε περίπτωση που αποφασίσετε να εγγραφείτε στο newsletter μας και, κατόπιν συγκατάθεσής σας, στην κατάρτιση προφίλ (νομική βάση της επεξεργασίας), η Edilkamin θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή εμπορικών και προωθητικών ανακοινώσεων, καθώς και ενημερωτικού υλικού, μέσω αυτοματοποιημένων μέσων (e-mail, SMS, τηλέφωνο), για τη διενέργεια ερευνών αγοράς, την εκτέλεση δημοσκοπήσεων και ερωτηματολογίων για τον προσδιορισμό του βαθμού ικανοποίησης των πελατών όσον αφορά τα προϊόντα και την υποστήριξη που αυτοί λαμβάνουν, την πρόσκληση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, βραβεία ή εκδηλώσεις, συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια που οργανώνονται από την Edilkamin. Σε περίπτωση που δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή δεν εκχωρήσετε τα δεδομένα που απαιτούνται για τον εν λόγω σκοπό, θα μπορείτε σε κάθε περίπτωση να συνεχίσετε να απολαμβάνετε πλήρως όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Edilkamin, με τη διαφορά ότι δεν θα λαμβάνετε τις εμπορικές και προωθητικές ανακοινώσεις σχετικά με τα προϊόντα της Edilkamin. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να καταργήσετε ή/και να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο newsletter οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία επιβάρυνση, αποστέλλοντας ένα πιστοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pec@pec.edilkamin.com, ή, ένα απλό e-mail στη διεύθυνση mail@edilkamin.com.
• δραστηριότητες που συνδέονται με τη σύναψη ή/και εκτέλεση συμβάσεων όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η τιμολόγηση – πιστωτική προστασία – οι υπηρεσίες διοικητικού, διαχειριστικού και οργανωτικού χαρακτήρα. Η παροχή των δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς είναι προαιρετική, ωστόσο η πιθανή άρνηση παροχής τους συνεπάγεται τη μη δυνατότητα εγγραφής στον Ιστότοπο και τη μη αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Edilkamin Spa.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αναφορικά με τους ανωτέρω σκοπούς, η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιείται είτε μέσω εργαλείων πληροφορικής ή/και τηλεματικής, είτε μέσω έντυπης μορφής και, γενικά, μέσω τεχνικών και οργανωτικών εργαλείων και μέτρων με στόχο την εξασφάλιση της εφαρμογής των αρχών της ορθότητας, νομιμότητας και διαφάνειας που προβλέπονται από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία σε θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διαφυλάσσεται η εμπιστευτικότητα των πελατών και να εξασφαλίζεται ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για την πρόληψη της απώλειας, της παράνομης και εσφαλμένης χρήσης καθώς και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας. Σας πληροφορούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στην έδρα του Υπεύθυνου της επεξεργασίας ή σε εταιρείες τρίτων που παρέχουν τις λεγόμενες υπηρεσίες «hosting» και οι οποίες, στην προκειμένη περίπτωση, ορίζονται δεόντως ως εξωτερικοί υπεύθυνοι της επεξεργασίας. Στα προσωπικά σας δεδομένα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση τα εκάστοτε υποκείμενα που ορίζονται από τον Υπεύθυνο ως «Υπεύθυνοι επεξεργασίας» ή «Επιφορτισμένοι με την επεξεργασία». Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα δημοσιοποιούνται. Η επεξεργασία δεν προβλέπει τη μεταβίβαση των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Διεθνείς Οργανισμούς.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στη σχετική παράγραφο υποβάλλονται σε επεξεργασία και διατηρούνται για όλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών και, βάσει αστικού δικαίου, όχι για περισσότερο από 10 χρόνια. Σε περίπτωση που έχετε ενταχθεί στο newsletter ή έχετε συναινέσει να λαμβάνετε τις εμπορικές μας ανακοινώσεις, μπορείτε να ζητήσετε την ακύρωση αυτών των υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία επιβάρυνση, αποστέλλοντας ένα πιστοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pec@pec.edilkamin.com, ή ένα απλό e-mail στη διεύθυνση mail@edilkamin.com. Σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα σας θα διατηρούνται αποκλειστικά προκειμένου να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε άλλες υπηρεσίες που ενδεχομένως έχετε ζητήσει.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Στον ενδιαφερόμενο, υπό την ιδιότητα του συνυπεύθυνου επεξεργασίας, η νομοθεσία αναγνωρίζει το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης των αντίστοιχων προσωπικών δεδομένων και ενδεχομένως τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Συγκεκριμένα, ανεξαρτήτως του σκοπού της επεξεργασίας και της νομικής βάσης της, σύμφωνα με τα άρθρ. 15-21 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα:
• δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που παρέχονται στην Edilkamin,
• δικαίωμα διόρθωσης ζητώντας από την Edilkamin να επικαιροποιήσει, να τροποποιήσει ή/και να διορθώσει τα προσωπικά σας δεδομένα,
• δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σε περίπτωση που η χρήση ή/και διατήρηση αυτών δεν είναι πλέον απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί και οι στόχοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η συλλογή και η επεξεργασία,
• δικαίωμα διακοπής ή/και περιορισμού της επεξεργασίας, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ζητήσει την προσωρινή αναστολή της επεξεργασίας των δεδομένων ή, σε περίπτωση που χρειάζεται, τη διατήρησή τους πέραν του απαραίτητου χρονικού διαστήματος,
• δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: σε περίπτωση που έχει δοθεί συγκατάθεση, αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε σύμφωνα με το άρθρ.13, παρ.2, στ.γ, του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR) χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της,
• δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων εντός των ορίων που προβλέπονται από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPR), ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων που ο ίδιος παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από ηλεκτρονικά μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητά τη διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο επεξεργασίας,
• δικαίωμα αντίταξης.
• δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε ελεγκτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων, και συγκεκριμένα στον επόπτη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (https://www.garanteprivacy.it). Τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με απλή αποστολή αιτήματος προς τον Υπεύθυνο της επεξεργασίας, μέσω πιστοποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως αναφέρεται λεπτομερώς παραπάνω.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παρούσα πολιτική προσωπικών δεδομένων ενδέχεται με την πάροδο του χρόνου να επικαιροποιείται. Ως εκ τούτου, η Edilkamin Spa αναφέρει την ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης στο κάτω μέρος του εν λόγω εγγράφου.